Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Phòng Sau đại học - Học viện Chính trị. Trưởng phòng. Phó trưởng phòng. Và 3 ban chức năng. 1. Ban kế hoạch đào tạo 2. Ban Nghiên cứu sinh. 3. Ban Cao học và bồi dưỡng Sau đại học.