Lịch sử cơ quan sau đại học

Lịch sử cơ quan sau đại học

Học viện Chính trị là trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của Quân đội và Quốc gia.

Đào tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

Chương trình đào tạo thạc sĩ

Quy định chương trình 8 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

Tiềm lực khoa học

Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu

Học viện chính trị hiện có 1 giáo sư, tiến sĩ đã và đang công tác tại Học viện, 46 phó giáo sư tiến sĩ và gần 60 tiến sĩ các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.